Home Сургалт
 
сургалт
SiSi Доктор PDF Хэвлэх И-мэйл
Бичсэн Administrator   
2010 оны 1-р сарын 08, Баасан гариг, 21:52

SiSi Доктор

 
Гарын авлага Доктор PDF Хэвлэх И-мэйл
Бичсэн Administrator   
2010 оны 1-р сарын 08, Баасан гариг, 21:51

Гарын авлага Доктор

 
Докторын сургалтын төлөвлөгөө PDF Хэвлэх И-мэйл
Бичсэн Administrator   
2010 оны 1-р сарын 08, Баасан гариг, 21:50


Батлав:

Батлав:

МДСА-ны эрхлэгч

ББС-ийн захирал

_____________Проф. М.Цогбадрах

________________Доктор Н.Батхүү

2010.... оны.... сарын.... өдөр

2010.... оны.... сарын.... өдөр

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Биологи, Биотехнологийн Сургууль

Докторантын ганцаарчилсан төлөвлөгөө

Овог нэр:

ID:

Мэргэжил:

Суралцах хэлбэр: Өдөр

Мэргэжлийн индекс:

Судлах нийт багц цаг:

д/д

Хичээлийн нэр

Индекс

Улирал

Кредит

Судлах цаг

Бүгд

Танхимд

Бие даах

А

Ерөнхий хичээл

6

288

96

192

1

Мэргэжлийн гадаад хэл

3

144

48

96

2

Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй

3

144

48

96

Судалгааны ерөнхий арга зүй

1

48

16

32

Салбар шинжлэх ухааны арга зүй

2

96

32

64

Б

Мэргэжлийн заавал үзэх хичээл

9

432

144

288

1

3

144

48

96

2

3

144

48

96

3

3

144

48

96

В

Мэргэших хичээл

24

1152

384

768

1

3

144

48

96

2

3

144

48

96

3

3

144

48

96

4

3

144

48

96

5

3

144

48

96

6

3

144

48

96

7

3

144

48

96

8

3

144

48

96

Г

Г.Эрдэм шинжилгээний ажил

9

432

144

288

Диссертаци

12

576

48

528

Бүгд

60

2880

816

2064

Диссертацийн сэдэв:

Сургалтын албаны эрхлэгч: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /

Тэнхимийн эрхлэгч: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /

Удирдагч багш: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /

Зөвлөх профессор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /

Зөвлөх профессор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /

Докторант: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /

.

.

.

 

 

 

Батлав:

Батлав:

МДСА-ны эрхлэгч

ББС-ийн захирал

_____________Проф. М.Цогбадрах

________________Доктор Н.Батхүү

2010.... оны.... сарын.... өдөр

2010.... оны.... сарын.... өдөр

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Биологи, Биотехнологийн Сургууль

Докторантын ганцаарчилсан төлөвлөгөө

Овог нэр:

ID:

Мэргэжил:

Суралцах хэлбэр: Эчнээ

Мэргэжлийн индекс:

Судлах нийт багц цаг:

д/д

Хичээлийн нэр

Индекс

Улирал

Кредит

Судлах цаг

Бүгд

Танхимд

Бие даах

А

Ерөнхий хичээл

6

288

64

224

1

Мэргэжлийн гадаад хэл

3

144

32

112

2

Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй

3

144

32

112

Судалгааны ерөнхий арга зүй

1

48

8

40

Салбар шинжлэх ухааны арга зүй

2

96

24

72

Б

Мэргэжлийн заавал үзэх хичээл

9

432

96

336

1

3

144

32

112

2

3

144

32

112

3

3

144

32

112

В

Мэргэших хичээл

24

1152

192

960

1

3

144

24

120

2

3

144

24

120

3

3

144

24

120

4

3

144

24

120

5

3

144

24

120

6

3

144

24

120

7

3

144

24

120

8

3

144

24

120

Г

Г.Эрдэм шинжилгээний ажил

9

432

96

336

Диссертаци

12

576

48

528

Бүгд

60

2880

496

2384

Диссертацийн ажлын сэдэв:

Сургалтын албаны эрхлэгч: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /

Тэнхимийн эрхлэгч: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /

Удирдагч багш: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /

Зөвлөх профессор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /

Зөвлөх профессор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /

Докторант: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /


Жич: Элсэгчид доорх сургалтын төлөвлөгөөнөөс сонгох хичээлээ сонгоно уу /Суралцах чиглэл хамаарахгүй/.

 

 

 

 СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ: АМЬТАН СУДЛАЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ИНДЕКС: F 420203

 

ХИЧЭЭЛИЙН ТӨРӨЛ

БАГЦ ЦАГ

А. Ерөнхий хичээл

1. Мэргэжлийн гадаад хэл

3

2. ШУ-ны судалгааны арга зүй

3

А.Судалгааны ерөнхий арга зүй

1

Б. Салбар шинжлэх ухааны арга зүй

2

Б. Мэргэжлийн заавал үзэх хичээл

9

1. Эволюцийн биологи

3

 1. Ахисан түвшний экологи

3

 1. Шинжлэх ухааны бичлэг , төслийн санал боловсруулах

3

В. Мэргэших хичээл

24

1. Хөрсний амьтдын биологи, экологи

3

 1. Амьтдын тусгай бүлгийн экологи, зоогеографи

3

 1. Өвчин үүсгэгч ба хөнөөлт амьтадтай тэмцэх үндэс

3

 1. Ховор амьтдын хамгааллын менежмент

3

 1. Зан төрхийн биологи

3

 1. Амьтны систематик ,филогенетик

3

 1. Эволюци-экологийн физиологи

3

 1. Хавсрага амьтан судлал *

3

 1. Шувууны биологи

3

Г. Эрдэм шинжилгээний ажил

9

Диссертаци

12

БҮГД

60

 

Тайлбар: (*) Хавсарга амьтан судлал хичээлээр шавьж судлал , шувуу судлал гэх мэт сонгосон сэдвийн дагуух нэр бичигдэнэ.

.

.

.

.

ДОКТОРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ: УРГАМАЛ СУДЛАЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ИНДЕКС: F 420205

ХИЧЭЭЛИЙН ТӨРӨЛ

БАГЦ ЦАГ

А. Ерөнхий хичээл

6

1. Мэргэжлийн гадаад хэл

3

2. Шинжлэх ухааны судалгааны аргазүй:

3

А. Судалгааны ерөнхий арга зүй

1

Б. Салбар шинжлэх ухааны арга зүй

2

Б. Мэргэжлийн заавал үзэх хичээл

9

1. Эволюцийн биологи

3

 1. Ахисан түвшний экологи

3

3. Шинжлэх ухааны бичлэг, төслийн санал боловсруулах

3

В. Мэргэших хичээл

24

1. Ургамлын эволюци

3

2. Ургамлын таксономи

3

3. Ховор ургамлын хамгааллын менежмент

3

4. Ургамлын экофизиологи

3

5. Фитогеогрaфи II

3

6. Хэрэглээний ургамал судлал

3

7. Ургамлын молекул систематик

3

8. Ургамлын популяци

3

9. Дэлхийн ургамлын экологи

3

10. Этноботаник

3

11. Бэлчээрийн эрүүл ахуй, экологи

3

12. Хавсрага ургамал судлал*

3

13. Судалгааны семинар

3

Г. Эрдэм шинжилгээний ажил

9

Диссертаци

12

БҮГД

60

Тайлбар:Докторантын сонгосон сэдвийн дагуу судлана /Замаг судлал, Хаг судлал, Усны нөөцийн менежмент, Ашигт ургамал, Цэцэгт ургамал г.м/

.

.

.

.

ДОКТОРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ: ЭКОЛОГИ, БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ИНДЕКС: F 850100

ХИЧЭЭЛИЙН ТӨРӨЛ

БАГЦ ЦАГ

А. Ерөнхий хичээл

6

1. Мэргэжлийн гадаад хэл

3

2. ШУ-ны судалгааны арга зүй

3

А.Судалгааны ерөнхий арга зүй

1

Б. Салбар шинжлэх ухааны арга зүй

2

Б. Мэргэжлийн заавал үзэх хичээл

9

1. Эволюцийн биологи

3

2. Ахисан түвшний экологи

3

3. Шинжлэх ухааны бичлэг , төслийн санал боловсруулах

3

В. Мэргэших хичээл

24

1. Популяцийн биологи

3

2. Зэрлэг амьтдын экологи ба менежмент

3

3. Математик биологи

3

4. Систематик ба филогенетик

3

5. Экосистемийн онол ба менежмент

3

6. Экологи ,эволюцийн статистик анализ

3

7. Газар зүй мэдээллийн систем, зайнаас тандан судалгаа

3

8. Орон зайн экологи

3

9. Байгаль хамгааллын биологийн нийгэм , эдийн засгийн хандлага

3

10. Биологийн процессийн термодинамик

3

11. Экологийн физиологи ба биофизик

3

12. Молекул эволюци

3

13. Биоинформатик

3

14. Экологийн хими

3

15. Микроорганизмын экологи

3

16. Экологи, эволюцийн судалгааны семинар (тусгай сэдвээр)&

3

17. Бусад тэнхим, салбараас сонгох хичээл

3

Г. Эрдэм шинжилгээний ажил

Диссертаци

12

БҮГД

60

Тайлбар: & Энэ хичээлийг хэдэн ч удаа авч болно. Сонгох бүрт заавал өөр сэдэвтэй байх ба сэдвийн нэр нь хичээлийн нэр болно. Жишээлбэл , “ Хот суурин газрын экологи ”сэдвээр судалгааны семинар хийсэн бол энэ хичээлийн нэр ” Хот суурин газрын экологи ” болно.

.

.

.

.

ДОКТОРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ: МИКРОБИОЛОГИ

МЭРГЭЖЛИЙН ИНДЕКС: F 420202

ХИЧЭЭЛИЙН ТӨРӨЛ

БАГЦ ЦАГ

А. Ерөнхий хичээл

6

1. Мэргэжлийн гадаад хэл

3

2. Шинжлэх ухааны судалгааны аргазүй

3

А. Судалгааны ерөнхий арга зүй

1

Б. Салбар шинжлэх ухааны арга зүй

2

Б. Мэргэжлийн заавал үзэх хичээл

9

1. Эволюцийн биологи

3

 1. Эсийн молекул биологи

3

3. Гүнзгийрүүлсэн биохими

3

В. Мэргэших хичээл

24

1.Шинжлэх ухааны бичлэг, төслийн санал боловсруулах

3

2. Тухайн сэдвийн онолын асуудлууд

3

3. Тухайн сэдвийн арга зүйн асуудлууд

3

4. Бактерийн физиологи

3

5. Дрожжийн физиологи, генетик

3

6. Мөөг судлал

3

7. Вирус судлал

3

8. Молекул микробиологи

3

9. Геологийн микробиологи

3

10. Хөрсний микроорганизмын экологи

3

11. Микробын биотехнологи

3

12. Анагаах ухааны микробиологи

3

13. Гурилан бүтээгдэхүүний микробиологи

3

14. Сүү, цагаан идээний микробиологи

3

15. Эсгэх үйлдвэрийн микробиологи

3

16. ХАА-н гаралтай бүтээгдэхүүний микробиологи

3

17. Микробын биотехнологи

3

18.Генотоксикологи

3

Г. Эрдэм шинжилгээний ажил

9

Диссертаци

12

БҮГД

60

.

.

.

.

ДОКТОРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ: БИОХИМИ

МЭРГЭЖЛИЙН ИНДЕКС: F 420201

ХИЧЭЭЛИЙН ТӨРӨЛ

БАГЦ ЦАГ

А. Ерөнхий хичээл

6

1. Мэргэжлийн гадаад хэл

3

 1. ШУ-ны судалгааны арга зүй

3

А.Судалгааны ерөнхий арга зүй

1

Б. Салбар шинжлэх ухааны арга зүй

2

Б. Мэргэжлийн заавал үзэх хичээл

9

1. Эволюцийн биологи

3

 1. Эсийн молекул биологи

3

 1. Гүнзгийрүүлсэн биохими

3

В. Мэргэших хичээл

24

1. Шинжлэх ухааны бичлэг , төслийн санал боловсруулах

3

2. Тухайн сэдвийн онолын асуудлууд

3

3. Тухай сэдвийн арга зүйн асуудлууд

3

4. Эсгэх үйлдвэрийн биохими

3

5. Биохимийн процессийн энергетик

3

6. Уургийн инженерчлэл

3

7. Эволцийн биохими

3

8. Ферментийн кинетик

3

9. Макромолекулт нэгдлийн биохими

3

10. Органик бус биохими

3

11. Судалгааны семинар

3

12. Радиацын биохими

3

13. Ургамлын хоёрдогч бодисын солилцоо

3

Г. Эрдэм шинжилгээний ажил

9

Диссертаци

12

БҮГД

60

.

.

.

.

ДОКТОРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ: БИООРГАНИК ХИМИ

МЭРГЭЖЛИЙН ИНДЕКС: F 420206

ХИЧЭЭЛИЙН ТӨРӨЛ

БАГЦ ЦАГ

А. Ерөнхий хичээл

6

1. Мэргэжлийн гадаад хэл

3

2. ШУ-ны судалгааны арга зүй

3

А.Судалгааны ерөнхий арга зүй

1

Б. Салбар шинжлэх ухааны арга зүй

2

Б. Мэргэжлийн заавал үзэх хичээл

9

1. Эволюцийн биологи

3

2. Эсийн молекул биологи

3

3. Гүнзгийрүүлсэн биохими

3

В. Мэргэших хичээл

24

1. Шинжлэх ухааны бичлэг , төслийн санал боловсруулах

3

2. Тухайн сэдвийн онолын асуудлууд

3

3. Тухай сэдвийн арга зүйн асуудлууд

3

4. Бүтцийн органик хими

3

5. Хэрэглээний биохимийн гүнзгийрүүлсэн сэдвүүд

3

6. Эм ба хор судлалын орчин үеийн сэдвүүд

3

7. Дархлал судлалын орчин үеийн сэдвүүд

3

8. Энзимологийн орчин үеийн сэдвүүд

3

9. Хүнсний шинжилгээ (гүнзгий сэдэв)

3

10. Биобүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл

3

11. Органик синтез

3

12. Судалгааны семинар

3

Г. Эрдэм шинжилгээний ажил

9

1. Диссертаци

12

БҮГД

60

.

.

.

.

ДОКТОРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ: БИОФИЗИК

МЭРГЭЖЛИЙН ИНДЕКС: F 420209

ХИЧЭЭЛИЙН ТӨРӨЛ

БАГЦ ЦАГ

А. Ерөнхий хичээл

1. Мэргэжлийн гадаад хэл

3

2. Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй:

3

А. Судалгааны ерөнхий арга зүй

1

Б. Салбар шинжлэх ухааны арга зүй

2

Б. Мэргэжлийн заавал үзэх хичээл

9

1. Эволюцийн биологи

3

2. Эсийн молекул биологи

3

3. Гүнзгийрүүлсэн биохими

3

В. Мэргэших хичээл

24

1.Шинжлэх ухааны бичлэг , төслийн санал боловсруулах

3

2. Системийн биофизик II

3

3. Молекул биофизик III

3

4. Эсийн бифизик III

3

5. Ургамлын биофизик II

3

6. Хүн ба амьтны биофизик II

3

7. Биоинформатик III

3

8. Экологийн биофизик III

3

9. Математик биологи III

3

10. Биокибернетик

3

11. Биоэнергетик II

3

12. Бусад тэнхим, салбараас сонгох хичээл

3

Г. Эрдэм шинжилгээний ажил

9

Диссертаци

12

БҮГД

60

.

.

.

.

ДОКТОРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ: ГЕНЕТИК, МОЛЕКУЛ БИОЛОГИ

МЭРГЭЖЛИЙН ИНДЕКС: F 420207

ХИЧЭЭЛИЙН ТӨРӨЛ

БАГЦ ЦАГ

А. Ерөнхий хичээл

6

 

 1. Мэргэжлийн гадаад хэл

3

 

 1. ШУ-ны судалгааны арга зүй:

3

 

А.Судалгааны ерөнхий арга зүй

1

 

Б. Салбар шинжлэх ухааны арга зүй

2

 

Б. Мэргэжлийн заавал үзэх хичээл

9

 

 1. Эволюцийн биологи

3

 

 1. Эсийн молекул биологи

3

 

 1. Гүнзгийрүүлсэн биохими

3

 

В. Мэргэших хичээл

24

 

 1. Шинжлэх ухааны бичлэг , төслийн санал боловсруулах

3

 

 1. Молекул генетикийн сэдвүүд

3

 

 1. Генетик анализ

3

 

 1. Хөгжлийн биологийн генетик аспект

3

 

 1. Биохимийн генетик

3

 

 1. Иммуногенетикийн асуудлууд

3

 

 1. Молекул эволюци

3

 

 1. Тухайн сэдэвт хамаарах онолын асуудлууд

3

 

 1. Тухайн сэдэвт хамаарах арга зүйн асуудлууд

3

 

 1. Анагаах генетик

3

 

 1. Вирусын генетик

3

 

 1. Судалгааны чиглэлд хамаарах сэдвүүд

3

 

Г. Эрдэм шинжилгээний ажил

9

 

 1. Диссертаци

12

 

БҮГД

60

 

.

.

.

.

ДОКТОРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ: ОЙ СУДЛАЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ИНДЕКС: F 621200

ХИЧЭЭЛИЙН ТӨРӨЛ

БАГЦ ЦАГ

А. Ерөнхий хичээл

6

 1. Мэргэжлийн гадаад хэл

3

 1. ШУ-ны судалгааны арга зүй

3

А.Судалгааны ерөнхий арга зүй

1

Б. Салбар шинжлэх ухааны арга зүй

2

Б. Мэргэжлийн заавал үзэх хичээл

9

1. Ахисан түвшний экологи

3

 1. Ойн этик

3

 1. Хамтын эзэмшлийн ойн менежмент

3

В. Мэргэших хичээл

24

 1. Судалгааны семинар

2

 1. Хот , ногоон байгууламжийн менежмент

3

 1. Ойн хөгжил , сэргэн ургалт

3

 1. Дендро – уур амьсгал

3

 1. Ойн ландшафтын нөхөн сэргээлт

3

 1. Ойн нөөцийн менежмент

3

 1. Ой ашиглалт ба бүтээгдэхүүн

3

 1. Ногоон байгууламжийн дизайн

3

 1. Дендро-экологи

3

 1. Хүрээлэн буй орчны эдийн засаг, менежмент

3

 1. Модны стресс физиологи

3

 1. Ойн ургамалан бүрхэвчийн динамик

3

 1. Дэлхийн ойн нөөц динамик

3

 1. Бүс нутгийн ойжуулалт

3

 1. Ойн түймрийн экологи , менежмент

3

 1. Модлог ургамлын генийн инженерчлэл

3

Г. Эрдэм шинжилгээний ажил

9

Диссертаци

12

БҮГД

60

 

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2011 оны 10-р сарын 04, Мягмар гариг, 08:31
 
SiSi Магистр PDF Хэвлэх И-мэйл
Бичсэн Administrator   
2010 оны 1-р сарын 08, Баасан гариг, 21:36

SiSi Магистр

 
Гарын авлага Магистр PDF Хэвлэх И-мэйл
Бичсэн Administrator   
2010 оны 1-р сарын 08, Баасан гариг, 21:35

Гарын авлага Магистр

 
«ЭхлэхӨмнөх1234ДараахиТөгсгөл»

Хуудас 1 -с 4