Факультетийн эрхэм зорилгo:

Биологийн шинжлэх ухаан, биотехнологийн салбарт эрдэм шинжилгээ, сургалтаараа үндэсний цөм байж, олон улсын хөгжлийн жишиг, нийтлэг хандлагад нийцэх манлайлах чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Tэнхимүүд:                 Сургалт:                 Оюутан: